Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli

Vertaisryhmänohjausta soveltavan taiteen keinoin

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmallin avulla koulutetaan soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajia, jotka käyttävät toimintamenetelminään erilaisia taiteenmuotoja.

Tältä sivulta löydät tietoa koulutusmalliin liittyen. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä Taiteen Sulattamoon. Yhteydenotot: info@taiteensulattamo.fi

Koulutus

Koulutus sisältää perusteet ryhmän ohjaamiseen, soveltavaan taiteeseen sekä taiteen soveltamiseen oman vertaisryhmän ohjaamisessa. Tavoitteena on löytää omat vahvuudet ohjaajana sekä konkreettisia työvälineitä ryhmän ohjaamiseen.

Koulutuksen aikana suunnitellaan oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta neljä puolentoista tunnin työpajaa, jonka vertaisryhmänohjaaja toteuttaa haluamassaan toimintaympäristössä.

Koulutus on pilotoitu mielenterveystoipujien ryhmissä, mutta on sovellettavissa myös muille kohderyhmille. 

Koulutusmalli on kehitetty Taiteen Sulattamon Kulttuurin Verso -hankkeessa (2019-2021).

Termistöä

Vertaisuus: Vertaisuus on hiljaista tietoa jostain samankaltaisesta kokemuksesta, sekä vahvaa yhteenkuuluvuuden ja samanarvoisuuden tunnetta. Vertaisia yhdistää yleensä jokin yhteinen elementti kuten samanlainen elämäntilanne, tavoite, ongelma tai sairaus.

Vertaisryhmänohjaaja: Mahdollistaa ryhmätoimintaa vertaisilleen.

Soveltava taide: Taiteen soveltamista eri yhteyksiin, joissa sitä ei vielä ole totuttu hyödyntämään.

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja: Suunnittelee ja toteuttaa vertaistoimintaa hyödyntäen soveltavaa taidetta, joka inspiroi ohjaajaa itseään.


Koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu neljästä osa-alueesta

  •  Ryhmän ohjaaminen
  •  Soveltava taide
  •  Ryhmätoiminnan kehittäminen
  •  Tuettu ohjausharjoittelu

Koulutusmallin laajuus

  • 135 oppituntia
  • 5 opintopistettä
  • 18 lähiopetuspäivää (5 ot/pv)
  • 3 vertaistyönohjaustapaamista (2 ot/tapaaminen)
  • 4 ohjausharjoittelupäivää (2 ot/ohjausharjoittelupäivä )

Koulutus on kestoltaan noin kuusi kuukautta. Suosittelemme kahta lähiopetuspäivää viikossa, jolloin lähikoulutuksen kesto on noin 2,5 kuukautta. Oppimisprosessin kannalta on tärkeää, että koulutettavalle jää tarpeeksi aikaa kehittää omaa toimintaansa ja pohtia työpäiväkirjan avulla omaa polkuaan.

Koulutusta voi tarvittaessa pidentää ja keskittyä yksittäisiin aiheisiin syvällisemmin. 


Koulutusmallin käyttö

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja koulutuksen kouluttajalla tulee olla teatterialan (esim. teatteri-ilmaisun ohjaaja) tai muun taidealan koulutus. Kouluttaminen vaatii syvällistä soveltavan taiteen tuntemusta ja taitoa soveltaa taidetta kohderyhmien käyttöön. Lisäksi kouluttajalla on hyvä olla ammatillista taustaa ryhmien ohjaamisesta. 

Koulutusmallista tehty julkaisu Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli on suunnattu mallia soveltaville kouluttajille. Julkaisu sisältää koulutusmallin sekä prosessikuvauksen hankkeen työntekijöiden matkasta työtiiminä ja soveltavan taiteen vertaistoiminnan kehittäjinä.

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli pdf-tiedostona