Kulttuurin Verso -vertaistoiminta

Kulttuurin Verso -hanke

Taiteen Sulattamon Kulttuurin Verso -hankkeen (2019- 2021) tavoitteena oli kehittää uudenlaista vertaistoimintaa, jossa hyödynnetään soveltavan taiteen keinoja. Hankkeessa kehitettiin Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli, jonka avulla koulutetaan toimintamenetelminään erilaisia taiteenmuotoja käyttäviä vertaisryhmänohjaajia.

Kulttuurin Verso -hankkeen mahdollisti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 


Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli nojaa toipumisorientaation viitekehykseen, jossa diagnoosien sijaan keskitytään ihmisen voimavaroihin ja vahvuuksiin. Se on saanut inspiraationsa kulttuuripajamallista. Kokonaisuus on laajuudeltaan n. 5 opintopistettä.

Koulutus on pilotoitu mielenterveystoipujien ryhmissä, mutta on sovellettavissa myös muille kohderyhmille. Koulutusmallin voi toteuttaa toimintaympäristöissä, joissa uudenlaiselle vertaistoiminnalle on tilausta.

Malli eroaa kehittäjien Hoppi ja Mansikkala mukaan muista vertaisohjaajakoulutuksista siinä, että oppimiskäsitys on uudenlainen: toiminnallinen ja kokemuksellinen. Vertaistoiminta toteutuu konkreettisesti koulutukseen sisältyvän käytännön harjoittelun muodossa. 

Hankkeen aikana koulutuksia järjestettiin Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Hankkeen tuloksia

Kulttuurin Verso -hankkeen kehittämä koulutusmalli näyttää vahvistavan kohderyhmässä osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta, mikä näyttäytyi itsetunnon ja rohkeuden lisääntymisenä. 

Koulutukseen osallistumisen myötä:

  • usko omiin kykyihin kasvoi, mikä näyttäytyi konkreettisten tulevaisuuden suunnitelmien esiintuomisena ja esimerkiksi työelämään/opintoihin paluuna
  • kokemus omien voimavarojen vahvistumisesta kasvoi
  • sitoutuessaan laajaan, pitkäjänteiseen ja tukirakenteiltaan vahvaan soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja koulutukseen mielenterveystoipuja sai onnistumisen kokemuksia

Koulutettavien kehittämät soveltavan taiteen vertaistoiminnat kehittivät myös järjestäjätahojensa toimintaa. 

Kehittämällä omista vahvuuksista ja voimavaroista käsin itselleen kiinnostavaa soveltavan taiteen vertaistoimintaa mielenterveystoipujan kokemus osallisuudesta ja oman elämän merkityksellisyydestä vahvistui.

Oman vertaistoiminnan kehittämisen ja ohjaamisen myötä:

  • ohjatessaan vertaistoimintaa itselleen mielekkäässä toimintaympäristössä mielenterveystoipuja sai onnistumisen kokemuksia ja tämä postiivinen muutos itsessä vaikutti myös ympäristöön
  • saadessaan myönteistä palautetta vertaisilta ja harjoittelupaikan järjestäjätaholta käsitys itsestä muuttui myönteisemmäksi
  • oman elämän tarkoituksen ja merkityksellisyyden kokemus vahvistui
  • usko omiin vahvuuksiin ja voimavaroihin vahvistui

Tutustu hankkeessa syntyneisiin sisältöihin

Kulttuurin Verso -hankkeen koulutuksissa syntyi valtava määrä koulutettavien vertaisryhmäohjaajien luomia sisältöjä. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan vertaisryhmäohjaajien luomiin toimintoihin.