Suojattu: Kokemuskoulutusmateriaalit

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

Koulutusmateriaalipankki

Koulutusten kehittämisessä voi olla hyödyllistä perehtyä muiden koulutusten sisältöihin ja rakenteisiin. Tästä listasta löydät esimerkkejä hankkeen yhteistyökumppaneiden koulutusten materiaaleista.

Koulutuksia

Oppilaitosyhteistyön malleja

Toiminnassa voi olla hyötyä myös esimerkiksi seuraavista:

Paikko

Vaikka kokemuskoulutuksia järjestetään erilaisista lähtökohdista, erilaisilla tavoitteilla ja erilaisilla sisällöillä, on kuitenkin kouluttautujien ja kokemustoiminnan kannalta tärkeää, että koulutuksia olisi mahdollista vertailla keskenään. Koulutusten laadun kehittämisen lisäksi hankkeen tavoitteena on kokemuskoulutuskentän yhtenäistäminen. Yhtenäistäminen ei kuitenkaan tarkoita yhdenmukaistamista vaan vertailukelpoisuuden vahvistamista.

Hankkeen kautta on mahdollista saada PAIKKO osaamisen tunnistamisen järjestelmä käyttöön omassa organisaatiossa. ”PAIKKOpalvelukokonaisuuden avulla opitaan havainnoimaan oman toiminnan sisältämiä oppimisen mahdollisuuksia ja siinä syntyvää osaamista järjestelmällisesti. […] PAIKKOjärjestelmä perustuu valtakunnallisiin tutkintojen perusteisiin, jolloin toimintaa ja osaamista päästään vertaamaan yleisesti käytettyjen osaamisen määritelmien avulla.” PAIKKO tarjoaa työkalut oppimisympäristöjen tunnistamiseen sekä valtakunnallisesti vertailukelpoisten osaamistodistusten laatimiseen. (PAIKKO 2024.)

Miksi PAIKKO?

Kouluttajaorganisaatio: ilmainen ja tuettu koulutuksen laadunhallinnan järjestelmä, markkinointi

Kouluttautuja: koulutusten vertailu ja täydentäminen, valtakunnallisesti yhdenmukaiset osaamistodistukset helpottavat oman osaamisen markkinointia työtehtävissä ja sanoittamista jatko-opinnoissa

Toimeksiantojen tilaajat: yhdenmukaiset osaamistodistukset

Oppilaitokset: hankittu osaaminen kirjattu yhdenmukaisesti tutkinnon ammattitaitovaatimusten kielellä

Kokemuskenttä: yhdenmukaisuuden ja laadun vahvistumisen kautta arvostuksen nousu

Koulutuksen laatu

Koulutuksen laatu syntyy useasta tekijästä. Laadukkaan koulutuksen luomisessa ja kehittämisessä voi hyödyntää Opintokeskus Siviksen materiaaleja:

Koulutuksen käynnistäminen

Mikäli olet kiinnostunut käynnistämään kokemuskoulutuksen, voit aloittaa esimerkiksi seuraavista askelmista:

 1. Pohdi, miksi koulutatte. Mihin tehtäviin koulutettavat sijoittuvat?
 2. Tarkastele Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon osanKokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen” ePerusteiden ammattitaitovaatimuksia. Mitkä tavoitteista sopisivat koulutuksiinne?

  Mitä osaamista opiskelijanne tarvitsisivat koulutuksesta?

  Mitä sisältöjä pystyisitte kouluttamaan oppimisympäristöissänne = koulutukset, (työ)toiminta tms.?

 3. Mitä muuta koulutuksenne voisi sisältää?
  = Onko ePerusteiden ammattitaitovaatimusten ulkopuolella sisältöjä, jotka haluaisitte mukaan koulutuksiinne?
 4. Mitkä ovat kohderyhmänne erityispiirteet,
  jotka täytyisi ottaa huomioon koulutuksia suunniteltaessa?
 5. Tarkastelkaa mahdollisia muita vastaavia koulutuksia:
  Löytyykö muilta toimijoilta hyviä vinkkejä sisältöihin, rakenteisiin tai kokonaisuuksiin?
 6. Rakentakaa teille sopiva opintokokonaisuus.
  Ottakaa huomioon ainakin:
 • kohderyhmän erityispiirteet
 • koulutuksen osaamistavoitteet (ammattitaitovaatimukset ePerusteista / muut sisällöt)
 • koulutuksen käytäntö ja resurssi   = opettaja, tilat, aikataulut, välineet, alustat
 • koulutuksen markkinointi, arviointi ja kehittäminen
7.
Kokemuksesi on arvokas -hankkeen kautta on mahdollista saada käyttöön PAIKKO-järjestelmä, jonka avulla voi tunnistaa oman oppimisympäristön (koulutukset / muu kokemustoiminta) osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, jonka jälkeen on mahdollista laatia valtakunnallisesti yhdenmukaisia osaamistodistuksia koulutuksen suorittaneille.